استاندار خوزستان در این نشست با بیان اینکه مدیران ما کسانی می توانند باشند که در زمینه اشتغال به استان کمک نمایند و ما کاری مهمتر از این موضوع نداریم گفت: تمام مسائل امنیتی ما رنگ و بوی مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد و در واقع اگر ما در حوزه اقتصاد قوی باشیم از مشکلات امنیتی کاسته میشود.

وی افزود: با هدف حل مشکلات اشتغال و تولید حتی اگر نیاز باشد سراغ کارگاه های کوچک میرویم و جلسات را آنجا برگزار کنیم چرا که شأنیت ما مسئولان کاستن از جامعه بیکار است.

حسینی محراب ادامه داد: در عین حال لازم است آمار دقیق افراد فاقد شغل در استان مشخص شود که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات لازم به شکل منسجم تری صورت گیرد.

استاندار خوزستان اظهار داشت: خوزستان ظرفیت های بسیار زیادی دارد و بایست معضل بیکاری تا جای ممکن ریشه کن شده و حتی فرصت های شغلی برای افراد بیکار سایر استان ها نیز فراهم شود.

حسینی محراب بیان کرد: بایست برای حل مشکلات مربوط به معارضین و اسناد زمین های کشاورزی گروهی تعیین کنیم؛ طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری که در دست اجراست و سرمایه گذاری که دولت در این خصوص در حال انجام است با اولویت و در راستای ایجاد اشتغال است و همه مدیران، صنایع و آموزش های مرتبط با بخش کشاورزی باید در این خصوص کمک نموده و پای کار بیایند.

آمار دقیق افراد فاقد شغل در استان مشخص شود که بر اساس آن برنامه ریزی ها به شکل منسجم تری صورت گیردآمار دقیق افراد فاقد شغل در استان مشخص شود که بر اساس آن برنامه ریزی ها به شکل منسجم تری صورت گیردآمار دقیق افراد فاقد شغل در استان مشخص شود که بر اساس آن برنامه ریزی ها به شکل منسجم تری صورت گیرد

پایان گزارش/