در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با اشتغال در بخش کشاورزی مطرح شد.

نشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویرنشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد + تصاویر